Naše aktivity

Poslaním RRA Moldava je iniciovať a koordinovať rozvojové aktivity na území okresu Košice-okolie a dosihnuť tak jeho prosperitu. Koordináciu zabezpečuje prostredníctvom spracovania rozvojových a programových dokumentov na miestnej a regionálnej úrovni. Najvýznamnejšou úlohou agentúry je aktivizácia obyvateľstva a ostatných vnútorných zdrojov regiónu ako základu jeho úspešného rozvoja. Vytváraním funkčných multisektorálnych partnerstiev agentúra podporuje koncentráciu miestnych zdrojov a projektovou činnosťou zabezpečuje doplnkové vonkajšie zdroje na realizáciu rozvojových programov. Agentúra je prepojovacím informačným článkom medzi miestnou, regionálnou a národnou úrovňou v oblastí regionálneho rozvoja. Odborným personálom, referenciami a členstvom v Integrovanej sieti regionálnych rozvojových agentúr garantuje profesionalitu svojich služieb a je zárukou úspešného rozvoja regiónu.

Naše aktuálne dlhodobé rozvojové porgramy:

REPIC - Regionálne prezentačné a informačné centrum

IRKOS- Integrovaný regionálny komunikačný systém

Ukončené rozvojové programy:

Rozvojové partnerstvo údolia Bodvy (viac informácií)

Pripravované programy:

Poradca pre miestny rozvoj (viac informácií)

 

Okrem vlastných programov RRA Moldava realizuje aj úlohy zadávané Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Tieto úlohy reaizujem na základe každoročne uzatváranej zmluvy a to pravidelne od roku 2000.

RRA Moldava v zmysle zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR spracovala v roku 2008 databanku základných informácií z územia okresu Košice-okolie a z územia pôsobnosti agentúry. Verejná časť databanky je dostupná na adrese DATABANKA

V roku 2009 na základe zmluvy s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR RRA Moldava spracovala informačnú databázu o okrese Košice-okolie

Na základe zmluvy uzavretej s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR RRA Moldava v roku 2010 priebežne aktualizovala už existujúcu databázu z územia pôsobnosti RRA. aktualizovaná informačná databáza o okrese Košice-okolie

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode