REPIC

Poslaním Regionálneho prezentačného a informačného centra ( REPIC) je dostať región a jeho možnosti do povedomia širokej verejnosti a potenciálnych investorov, posilniť predajnosť produktov miestnych podnikateľov a prezentovať možnosti rozvoja a investovania v našom regióne. Takisto poskytuje informácie o problematike čerpania štrukturálnych fondov EÚ.

Regionálne Prezentačné a Informačné Centrum

je súčasťou Regionálnej rozvojovej agentúry v Moldave nad Bodvou ktorej poslaním je iniciácia a koordinácia rozvojových aktivít na území okresu Košice-okolie a vytváranie podmienok na jeho všestranný rozvoj. Jedným z negatívnych faktorov rozvoja nášho regiónu je aj jeho nedostatočná prezentácia verejnosti a potenciálnym investorom na národnej a medzinárodnej úrovni.

Čo je cieľom  REPIC

Našim cieľom je vytvoriť inštitucionálne a komunikačné zázemie pre propagáciu miestnych produktov a vytváranie priaznivého obrazu o regióne na miestnej aj medzinárodnej úrovni. Chceme dostať región a jeho možnosti do povedomia širokej verejnosti a potenciálnych investorov, posilniť predajnosť produktov miestnych podnikateľov a prezentovať možnosti rozvoja a investovania v našom regióne.

Ako to chceme dosiahnuť?

V priestoroch Podnikateľského inkubátora Moldava sme na jednom mieste sústredili aktivity zamerané na poskytovanie informácií o regióne a pre región (podnikateľských subjektoch, potenciáli regiónu, rozvojových aktivitách a o možných zdrojoch financovania) a naviazali sme na ne ďalšie služby:

 

asistencia pri výbere programov a možností financovania a informovanie o štrukturálnych fondoch EÚ

spracovanie projektových zámerov a ich umiestnenie do zásobníka projektov

komplexné spracovanie žiadostí a projektových spisov

sprostredkovanie mikroúverov a dodatočných zdrojov na kofinancovanie projektov

poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov EÚ

V priestoroch REPIC na ploche cca 40 m2 dostanú podnikatelia možnosť permanentnej prezentácie svojich produktov spolu s ďalšími službami

 

 

prezentácia firmy na web stránke RRA Moldava ( www.rramoldava.sk)

prezentácia na výstavách, kde sa RRA zúčastňuje ako vystavovateľ

prezentácia prostredníctvom informačného systému siete RRA na Slovensku

uverejnenie v CD katalógu firiem a produktov regiónu

pravidelné informovanie o dianí v regióne a v oblasti regionálneho rozvoja prostredníctvom SPRAVODAJA RRA a AKTUALÍT

 

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode