Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou ( RRA Moldava) bola založená ako neziskové, neštátne, verejnoprospešné združenie právnických osôb v auguste 2000. Jej poslaním je koordinovanie procesu regionálneho rozvoja a príprava prostredia na efektívne využívanie vnútorného potenciálu regiónu, ďalších dostupných zdrojov vrátane fondov EÚ na území okresu Košice-okolie. Toto poslanie realizuje v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Úradom Košického samosprávneho kraja, miestnou samosprávou a ostatnými aktérmi regionálneho rozvoja.

RRA Moldava je zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr v SR ( IS RRA ) a spolupracuje s partnerskými organizáciami aj mimo región okresu Košice-okolie a takisto v prihraničných oblastiach Maďarskej republiky.

Činnosť RRA Moldava je zameraná na nasledovné oblasti:

  • Identifikácia a inventarizácia vnútorných zdrojov rozvoja regiónu a ich využitie v procese trvalo udžateľného rozvoja regiónu
  • Školiaca a vzdelávacia činnosť pre podnikateľov, samosprávu a tretí sektor
  • Vytváranie regionálnej informačnej siete a informačný servis v oblasti regionálneho rozvoja
  • Reklamná a propagačná činnosť
  • Projektová činnosť
  • Spracovanie rozvojových štúdií a stratégií

 

RRA Moldava

  • je od roku 2000 zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr (IS RRA) na ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
  • zastupuje regionálne rozvojové agentúry z územia Košického samosprávneho kraja v Rade zástupcov IS RRA.
  • má od roku 2002 štatút Centra pre rozvoj podnikania ( VFK )
  • je zakladajúcim členom medzinárodnej Spoločnosti pre podporu podnikania mladých vo východnej a strednej Európe so sídlom v Budapesti.

PRINCE2®

Medzinárodný certifikát Riadenia projektov

 

Kontakt

Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou
Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou

0915 921439
0915 833888

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode