Národný strategický referenčný rámec (NSRR)

NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC je základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky pre využívanie fondov Európskej únie v rokoch 2007 - 2013.

Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v budúcom programovom období . Slovenská republika vstúpila do Európskej únie    ako krajina, ktorej hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný v parite kúpnej sily, dosahoval len 48 % priemeru vtedajších 15 členských krajín.

Strategický cieľ vytýčený na skrátené programové obdobie 2004 - 2006 (dosiahnuť úroveň 54 % priemeru EÚ) možno označiť ako začiatok riadeného procesu konvergencie Slovenskej republiky k úrovni dosahovanej v Európskej únii.

Strategický cieľ na roky 2007 - 2013 formulovaný ako: Výrazne zvýšiť do roku 2013 konkurencieschopnosť a výkonnosť regiónov a slovenskej ekonomiky a zamestnanosť pri rešpektovaní trvaloudržateľného rozvoja predstavuje nielen pokračovanie trendu približovania sa úrovni EÚ-15 z hľadiska ekonomickej výkonnosti, ale jeho naplnenie predpokladá uskutočnenie kvalitatívnych a štrukturálnych zmien potrebných na zvýšenie konkurencieschopnosti Slovenska a jeho regiónov, a tiež zvýšenie kvality života občanov Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o Operačných programoch NSRR môžete získať po kliknutí na logo NSRR

Aktuálne výzvy v rámci štrukturálnych fondov EÚ

Aktuálne výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný fiančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ najdete na stránke NSRR

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode