Výzva ROP PO 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

01.03.2010 10:09

MVRR SR vyhlasuje

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho operačného programu

operačný program: Regionálny operačný program (ďalej aj „ROP“)

prioritná os (číslo a názov): 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

opatrenie (číslo a názov): 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

oblasť podpory (číslo a názov): 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

kód výzvy: ROP-3.2b-2010/01

dátum schválenia výzvy: 26. 02. 2010

dátum vyhlásenia výzvy: 26. 02. 2010

dátum ukončenia prijímania žiadostí o NFP: 28. 05. 2010

dátum ukončenia výzvy: 28. 05. 20101

charakter výzvy: priebežná výzva

schválil: minister výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu

Tabuľka: Indikatívna výška prostriedkov určených na výzvu*:

Rozpočet na výzvu ROP-3.2b-2010/01

EUR

%

spolu

7 000 000,00

100,00

z toho maximálny príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja

5 950 000,00

85,00

z toho maximálny príspevok štátneho rozpočtu SR

700 000,00

10,00

z toho minimálny príspevok prijímateľa

350 000,00

5,00

Zdroj: MVRR SR, 2010


Národné zdroje pozostávajú z príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z príspevku prijímateľa (z vlastných zdrojov prijímateľa).

V prípade miest a obcí a vyšších územných celkov predstavuje príspevok prijímateľa minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je stanovený v maximálnej výške 85 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a príspevok zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je stanovený v maximálnej výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

 

Ciele výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“), označená kódom ROP-3.2b-2010/01, je vyhlasovaná za účelom poskytnutia pomoci žiadateľom na realizáciu projektov, ktorých ciele prispievajú k napĺňaniu cieľa opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP. Cieľ opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP je v zmysle Programového manuálu ROP definovaný ako „Posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom podpory infraštruktúry cestovného ruchu“.

Oprávnené aktivity a činnosti v rámci opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP boli Riadiacim orgánom pre ROP definované tak, aby boli v súlade s cieľom prioritnej osi 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu ROP, a tým aj v súlade s globálnym cieľom operačného programu. Cieľ prioritnej osi 3 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu ROP je definovaný ako „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu“ a globálny cieľ operačného programu je definovaný ako „Zvýšenie dostupnosti a kvality občianskej infraštruktúry a vybavenosti územia v regiónoch“.

 

Typy subjektov ako oprávnených žiadateľov a partnerov:

V prípade výzvy ROP-3.2b-2010/01 sú v nadväznosti na časť 3.3.2.5 Programového manuálu ROP oprávnenými žiadateľmi nasledovné subjekty verejného sektora:

a, vyšší územný celok založený v zmysle zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov – v prípade neinvestičných projektov 1. typu uvedených v časti 5.2.2 tejto výzvy;

b, orgán miestnej samosprávy (obec/mesto) resp. vyšší územný celok zastrešujúci zmluvné partnerstvo s inými samosprávami, prípadne ďalšími subjektmi aktívnymi v oblasti cestovného ruchu – v prípade neinvestičných projektov 2. typu uvedených v časti 5.2.2 tejto výzvy.

V prípade projektov zameraných na budovanie a efektívneho fungovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu a regionálnych klastrov (2. typ neinvestičných projektov uvedených v časti 5.2.2 tejto výzvy) sú oprávnenými partnermi nasledovné subjekty:

a, subjekty súkromného sektora aktívne pôsobiace v oblasti cestovného ruchu.

b, subjekty verejného sektora (vyšší územný celok, mesto/obec);

V prípade ROP sa aplikuje model 1 žiadateľ + partneri. Žiadateľ sa stáva prijímateľom uzatvorením zmluvy o poskytnutí NFP s Riadiacim orgánom pre ROP. Náležitosti súvisiace s konaním o žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, verejným obstarávaním a zmluvou o poskytnutí NFP sa vzťahujú na prijímateľa, t.j. na subjekt, ktorý vystupoval v žiadosti o NFP ako ŽIADATEĽ.

 

Oprávnené územie:

prípade celého ROP je oprávneným územím územie Slovenskej republiky s výnimkou územia Bratislavského samosprávneho kraja.

Pre opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu ROP sa uplatňuje princíp územnej koncentrácie založený na významnosti územia, podpora je smerovaná do území s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 vrátane jej prípadných aktualizácií.

 

Limity celkových oprávnených výdavkov na projekt:

Minimálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 33 000 EUR.

Maximálne celkové oprávnené výdavky na projekt sú stanovené vo výške 300 000 EUR.

Maximálna výška NFP predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt a minimálne financovanie projektu zo strany prijímateľa je vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt.

 

Bližšie informácie: www.ropka.sk

 

 

 

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode