Upozornenie na pochybné praktiky pri spracovaní programových dokumentov

21.11.2013 12:58

Viaceré komerčné organizácie, ktoré sa zameriavajú na spracovanie žiadostí pre operačné programy financované z európskych fondov v tomto období opätovne rozbiehajú svoje aktivity a ponúkajú spracovanie Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (obce) zvyčajne podmienené uzavretím rôznych, pre obec len na prvý pohľad výhodných zmlúv.

Tvorba RELEVANTNÝCH Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja je podmienená prijatím potrebnej legislatívy. Zatiaľ nie je prijatá novela zákona 539/2008 Z.z ( Zákon o podpore regionálneho rozvoja) ktorá bude upravovať aj obsah PHSR, Nie je schválená Národná stratégia regionálneho rozvoja ani Partnerská dohoda SR na roky 2014-2020 a preto tvorba PHSR v tomto období je bezpredmetná a nezmyselná.

Odporúčame aby platnosť súčasného PHSR mesto (obec) predĺžilo a schválilo zastupiteľstvom v zmysle ods.7 § 8 zákona 539/2008 Z.z ( Zákon o podpore regionálneho rozvoja, a to na čas potrebný pre schválenie strategických dokumentov Európskou komisiou a prijatie potrebnej legislatívy, čo sa predpokladá v priebehu 1.polroka 2014. Alebo ak je to nevyhnutné, aby mestá (obce) pristúpili len k analytickej časti PHSR.

-EP-

Pozrite si Odporúčanie oddelenia koordinácie subjektov regionálneho rozvoja Ministerstva dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode