Upozornenie MP SR pre konečných príjemcov

27.05.2014 09:05

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „PPA“) dôrazne upozorňuje konečných prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, aby predkladali Žiadosti o platbu (ďalej len “ŽoP“)  kompletné, podľa aktuálneho Zoznamu povinných príloh k ŽoP na jednotlivé opatrenia uverejneného na webovom sídle PPA. Pri opatreniach vyžadujúcich zriadenie záložného práva aby predkladali Žiadosti o platbu vrátane dokladov preukazujúcich zriadenie záložného práva v prospech PPA (list vlastníctva / výpis z notárskeho centrálneho registra záložných práv s vyznačeným záložným právom).

Zároveň PPA upozorňuje  konečných prijímateľov na povinnosť vopred písomne  informovať PPA v lehotách uvedených v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „Zmluva o NFP“) o akýchkoľvek zmenách v projekte, ktoré majú vplyv na  Prílohu č. 1 (rozpis oprávnených výdavkov) k Zmluve o NFP, zmenu dodávateľa (tovarov, stavebných prác a služieb) a o všetkých skutočnostiach, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o NFP.

V prípade, že ŽoP nebude predložená na PPA kompletná, PPA vystaví Pozastavenie ŽoP, kde uvedie presnú lehotu na doplnenie chýbajúcich  dokladov (povinných príloh k ŽoP). Ak konečný prijímatelia do uvedenej lehoty od doručenia Pozastavenia ŽoP nedoložia požadované doklady na PPA, tak v neodôvodnených prípadoch PPAŽoP zamietne a nebude niesť zodpovednosť za prípadné finančné straty ani žiadne iné výdavky spojené s nevyplatením požadovanej sumy.

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode