Šanca pre Váš región - Nadácia Orange

12.03.2010 10:41

Grantový program Nadácie Orange

Šanca pre váš región

V roku 2010 vyhlasujeme už 6. ročník úspešného grantového programu Šanca pre váš región, ktorého dlhodobou misiou je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov. Formou menších grantov chceme podporovať najmä iniciatívy samotných aktívnych občanov, ktorí chcú meniť a skvalitňovať prostredie v ktorom žijú a napomáhať tak svojmu regiónu a jeho obyvateľom.

 

Dlhodobým cieľom programu je zvyšovať kvalitu života obyvateľov v regiónoch, podporovať občiansky aktivizmus, rozvíjať komunitný život a reagovať na aktuálne potreby obyvateľov regiónov. Tieto ciele chce program napĺňať najmä prostredníctvom iniciatívy samotných obyvateľov, ich aktívnou spoluprácou s miestnymi samosprávami, mimovládnymi organizáciami či verejnoprospešnými inštitúciami.

 

V rámci programu podporíme inovatívne projekty verejnoprospešného charakteru,ktoré vychádzajú z potrieb miestnej komunity, smerujú k zvyšovaniu kvality života obyvateľov a budú realizované formou dobrovoľníckej práce.

 

O podporu sa môžu uchádzať:

 
- neformálne skupiny aktívnych občanov (zastúpené fyzickou osobou, s ktorou bude v prípade podpory projektu podpísaná darovacia zmluva)

- mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy

- obce a mestá - podmienkou je aktívna spolupráca s mimovládnou organizáciou alebo

neformálnou skupinou občanov už pri predložení projektu

- regionálne médiá

- kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.)

 

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.

 

 Celkový rozpočet programu:                        100 000 eur

Maximálna podpora pre jeden projekt:          3 000 eur

 

 Dôležité termíny:

Uzávierka podávania žiadostí:                       20.4.2010

Vyhlásenie výsledkov:                                  31.5.2010

Realizácia projektov:                                   jún – október 2010

 

Bližsie informácie: www.nadaciaorange.sk

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode