Program OPORA 2011

17.08.2011 09:19

V programe OPORA sa už dlhodobo snažíme podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

Nadácia SPP vyčlenila na program celkovo 100 000 EUR. Program OPORA je v roku 2011 prioritne zameraný na tieto 2 oblasti:

  • Inštitucionálna podpora mimovládnych organizácii naviazaná na inovatívne integračné aktivity – 1. kolo s uzávierkou 9. 9. 2011
  • Podpora tvorby a realizácie individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti - 2. kolo s uzávierkou 7. 3. 2012

Bližšie informácie a podmienky grantového programu OPORA

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode