Program Dedičstvo regiónov

04.06.2012 07:58

Počuli ste od starých rodičov o tom ako kedysi chodil kočovný cirkus, alebo ako bolo na jarmoku vždy bábkové divadlo a tešili sa na neho celý rok? Pôsobíte v miestnom umeleckom súbore? Hrávali vo vašej obci ochotníci? 


NEVÁHAJTE A ZNOVU OŽIVTE TRADÍCIE VÁŠHO REGIÓNU

grantovom programe Dedičstvo regiónov podporíme projekty, ktoré oživia kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel, tradícií. 

Nadácia SPP od svojho vzniku prispieva k rozvoju a ochrane kultúrnych hodnôt. Veríme, že zachovanie nášho kultúrneho dedičstva je jedným z kľúčových faktorov, ktoré ovplyvňujú budúce generácie. Okrem záchrany a obnovy národných kultúrnych pamiatok, ktoré podporujeme v rámci programu „Obnovme si svoj dom“, chceme pozornosť upriamiť aj na znovuobjavenie kultúrnych tradícií regiónov Slovenska.

Grantový program Dedičstvo regiónov je zameraný na podporu kultúrnych tradícií v regiónoch s cieľom zvyšovať kvalitu života obyvateľov v obciach a mestách, rozvíjať komunitný život, reagovať na aktuálne potreby obcí, miest a regiónov a podporovať aktivity občanov. 

V programe podporíme rôzne aktivity a podujatia, ktoré vychádzajú z miestnych tradícií ako napr. voľnočasové kultúrne aktivity, pravidelné podujatia v obciach spojené so zvykmi, históriou, tradíciami, zdokumentovanie miestnych tradícií a zvykov v podobe publikácie, alebo iné kultúrne aktivity propagujúce tradičné miestne špecifiká atraktívnou (inovatívnou) formou.

V programe prerozdelíme 100 000 €, maximálna výška podpory jedného projektu je 2 000 €. 

O podporu sa môžu uchádzať:

 • Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod. 
 • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy 
 • Kultúrne a umelecké zoskupenia (s právnou subjektivitou): folklórne súbory, záujmové a umelecké spolky, ochotnícke divadlá a pod. 
 • Obce a mestá - podmienkou je aktívna spolupráca s ďalším subjektom (kultúrnou inštitúciou, občianskym združením, spolkom, základnou umeleckou školou alebo školou) už pri predložení projektu.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt. 

V programe môžu byť podporené projekty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky

 • aktivity projektu sú verejnoprospešné a prínosné pre širokú verejnosť 
 • zaujímavým spôsobom prispievajú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu
 • projekt je prínosný najmä pre miestnu komunitu, prispeje k rozvoju komunitného života
 • projekt vychádza z miestnych tradícií, je originálny a zaujímavý 
 • projekt podnieti aktívnu spoluprácu samosprávy, organizácií a miestnej komunity 


Príklady projektov pre inšpiráciu:

 • Miestny folklórny súbor v spolupráci s obcou pripraví predstavenie regionálnych zvykov a vystúpia na oslavách dní obce. 
 • Remeselný spolok zorganizuje kurzy tradičných remesiel pre širokú verejnosť. 
 • Nadšenci z občianskeho združenia zozbierajú a vydajú slovník miestneho nárečia, alebo publikáciu mapujúcu históriu obce. 
 • V obci sa vďaka iniciatíve miestneho spolku opäť obnoví tradícia ochotníckeho divadla. 

Svoje nápady ako oživiť tradície vo Vašom regióne nám posielajte do 28.septembra 2012Aktuálne grantové podmienky a formuláre zverejníme v druhej polovici augusta 2012.

Konzultácie k projektom Vám poskytne koordinátorka programu Barbora Paulenová, telefonicky 0917 125 810 alebo emailom barbora@nadaciaspp.sk

Všetky potrebné informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie. Pozorne si ich prečítajte.

viac na www.nadaciaspp.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode