Prekročme spolu bariéry

16.03.2012 12:04

Podpora ľudí so znevýhodnením je dlhodobo jednou z primárnych oblastí zamerania aktivít Nadácie Orange. V roku 2012 vyhlasuje Nadácia Orange v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. v oblasti sociálnej inklúzie štvrtý ročník grantového programu Prekročme spolu bariéry.

Cieľom programu je prispieť k sociálnej integrácii, zmierňovaniu sociálnych rozdielov, odstraňovaniu sociálneho vylúčenia a k zlepšeniu podmienok samostatného života zdravotne znevýhodnených.

V roku 2012 budú v programe podporené najmä projekty zamerané na rozvoj a posilnenie životných a pracovných zručností, vzdelávanie a zvyšovanie informovanosti ohrozených cieľových skupín. Prostredníctvom podpory týchto aktivít chce program predchádzať riziku sociálneho vylúčenia a uľahčiť sociálnu integráciu cieľových skupín.
 
Grantový program je otvorený pre mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, obce a mestá, ktoré sa rozhodnú ciele programu napĺňať prostredníctvom:
 
  • Vzdelávacích aktivít
  • Aktívnej terénnej sociálnej práce 
  • Zvyšovania informovanosti, poskytovaním poradenstva a odstraňovaním komunikačných bariér
  • Sebarealizačných aktivít a aktivít podporujúcich rozvoj životných a pracovných zručností

Rozpočet programu:                                                   80 000 eur
Maximálna suma na jeden projekt:                              2 000 eur

Dôležité termíny:

Uzávierka podávania žiadostí:                                         11.4.2012
Zverejnenie výsledkov:                                                    23.5.2012
Realizácia:                                                                jún - október 2012

Podrobnejšie informácie o programe a kritériách pre žiadateľov nájdete TU alebo v časti Sťahuj.
Formulár žiadosti nájdete TU alebo v časti Sťahuj.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode