Pre Šport - Nadácia VÚB

15.03.2010 09:39

Otvorená grantová schéma pre Šport 2010

 

Nadácia VÚB v programe pre Šport podporuje rozvoj športových aktivít detí. Zámerom nie je podpora dosahovania špičkových výkonov na vrcholovej úrovni, ale podpora rekreačného športovania a zdravia. Naša podpora sa koncentruje na základné školy a detské družstvá športových klubov, ktoré majú najlepšie podmienky na oslovenie a pritiahnutie detí na športoviská. Nadácia VÚB podporí existujúce športové aktivity, športy v prírode a nové netradičné športy. Cieľom je osloviť a zapojiť čo najviac detí, ktoré sa doposiaľ športu nevenovali a skvalitniť podmienky pre existujúce športy.

V rámci otvorenej grantovej schémy Nadácia VÚB rozdelí 100 000 eur na:
• skvalitnenie športového vybavenia vnútorných priestorov a určených na pohybové aktivity (telocvičňa, pohybové štúdio),
• obnovu vonkajších športovísk (napr. atletická dráha, basketbalové a volejbalové ihriská, tenisové kurty),
• zakúpenie športového náradia, náčinia, zariadenia a pomôcok pre športovanie.

 


Predpokladom získania podpory je:

  • Tradícia športu na danej základnej škole / športovom klube a doposiaľ dosiahnuté výsledky alebo motivácia na zavedenie nového športu / športovej aktivity,
  • Predbežný záujem detí v prípade že ide o novo zavedený šport / športovú aktivitu,
  • Odborná spôsobilosť trénerského vedenia,
  • Ďalšie využitie športovísk alebo športového náradia/náčinia zakúpeného z poskytnutého grantu (napr. organizácia triednych, medziškolských súťaží, športová krúžková činnosť, otvorenie športovísk pre miestne komunity),
  • Športové kluby a združenia financované z poplatkov (členské, kurzovné, poplatky za tréningové hodiny) v prípade získania grantu  musia poskytnúť možnosť športovať sociálne znevýhodneným deťom. 

Zámerom otvorenej grantovej schémy je distribuovať podporu do všetkých regiónov Slovenska. Spolu bude vo vyhlásenej grantovej schéme podporených cca 60 škôl a športových klubov. Finančné prostriedky nebudú poskytnuté na rekonštrukciu telocviční, budovanie nových športovísk, na organizáciu súťaží, turnajov, nákup cien do súťaží, či iné náklady súvisiace s vyššie uvedenými účelmi.


 

Oprávnení žiadatelia
a) základné školy (všetky typy okrem súkromných),
b) detské oddiely športových klubov a združení, športové kluby a združenia venujúce sa športu detí a mládeže.

Subjekty, ktoré dostali grant v roku 2009, nebudú môcť byť podporené.

 

Výška grantu a doba realizácie projektu
Maximálna výška grantu je 1 800 eur na jeden projekt, pričom prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektového zámeru. Projekt musí byť ukončený do 30. novembra 2010. O použití finančných prostriedkov zašle príjemca grantu obsahovú a finančnú záverečnú správu.

 

Harmonogram
8. apríla 2010 – uzávierka prijímania žiadostí o grant
máj - hodnotenie žiadostí o podporu, podpis grantových zmlúv
júl - november 2010 – realizácia projektov
30. november 2010 – ukončenie projektov, odovzdanie záverečných správ

 

Hodnotiaci proces
Nezávislá hodnotiaca komisia zložená z odborníkov posúdi kvalitu predložených žiadostí na základe vopred stanovených a verejne oznámených hodnotiacich kritérií. Úspešní žiadatelia o grant budú o výsledkoch vyrozumení. Výsledky grantovej schémy budú zverejnené na www.nadaciavub.sk najneskôr do 15.júna 2010.


Uzávierka programu
Žiadosti o grant vrátane rozpočtu je potrebné predložiť do 8. apríla 2010 v 5 výtlačkoch (1 originál + 4 kópie) a odoslať ich poštou v uzavretej obálke s označením „Grantová schéma pre Šport“ na adresu:

Nadácia VÚB
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava

Rozhoduje dátum poštovej pečiatky (do 8.4.), žiadosti o grant zaslané po termíne uzávierky nebudú hodnotené. Nekompletne predložené projekty alebo projekty, ktoré nespĺňajú administratívnu zhodu, budú vyradené z hodnotiaceho procesu.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode