Poklady môjho srdca - Nadácia VUB

15.03.2010 10:55

 

Nadácia VÚB už štvrtý rok otvára zamestnanecký grantový program Poklady môjho srdca zameraný na ochranu kultúrneho a prírodného bohatstva Slovenska. Cieľom je podporiť obnovu menších objektov, ktoré sú kultúrnymi, umeleckými a prírodnými pokladmi našej krajiny. Projekty sú predkladané v spolupráci so zamestnancami skupiny VÚB. Nadácia VÚB podporí finančne menej náročné projekty, na realizáciu ktorých postačuje finančná čiastka do 7 000 eur.


Ak viete o takom objekte, ktoré má miesto vo vašom srdci, je pre celé Slovensko alebo pre váš región „pokladom“ a zaslúžilo by si pozornosť a pomoc, máte výbornú príležitosť získať pre váš zámer finančné prostriedky. Stačí napísať krátku esej, v ktorej popíšete dôvody, prečo práve daný objekt je pokladom vášho srdca a treba ho podporiť. K eseji pripojíte fotografiu súčasného stavu, v akom sa nachádza. Projekt je potrebné predložiť spolu s mimovládnou organizáciou, miestnou samosprávou, príspevkovou alebo rozpočtovou organizáciou. Projekty musia byť neziskového charakteru. Objekty, ktorých obnova je predmetom projektu, nesmú byť v súkromnom vlastníctve fyzickej osoby.


Zameranie projektov:
• rekonštrukcia menších kultúrnych a prírodných pamiatok,
• reštaurovanie umeleckých objektov/artefaktov,
• obnovenie turistického chodníka, parku a pod.,
• záchrana kultúrnej pamiatky alebo prírodného objektu.

Konkrétne príklady
Obnovenie turistického alebo náučného chodníka, revitalizácia parku, vyčistenie okolia a priestorov historickej pamiatky, pomoc skanzenu, vyčistenie vodného/termálneho prameňa, drobné rekonštrukčné práce na historickom objekte, umiestnenie pamätnej tabule apod.

 

Výška grantu a doba realizácie projektu
V tomto ročníku programu bude prerozdelených spolu 100 000 eur. Maximálna výška grantu je 7 000 eur. Predpokladá sa pridelenie grantov 14 - 16 projektom. Prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu, nie na archeologický výskum/ prieskum. Projekt musí byť ukončený do 30. novembra 2010. Príjemca grantu je následne povinný predložiť záverečnú správu o dosiahnutých výsledkoch spolu s finančným vyúčtovaním.

 

Oprávnení žiadatelia
Žiadosti o grant predkladajú mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví) alebo príspevkové a rozpočtové organizácie (školy, samospráva) v partnerstve so zamestnancom skupiny VÚB. O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby ani podnikateľské subjekty. Ak predkladateľom projektu nie je majiteľ objektu, odporúčame uviesť v prílohe súhlasné stanovisko majiteľa objektu s realizáciou projektu. Subjekty, ktoré už boli v minulosti príjemcom grantu od Nadácie VÚB, nebudú môcť byť podporené. 

Žiadosť musí obsahovať fotografiu objektu a krátku esej napísanú zamestnancom VÚB, v ktorej bude zdôvodnená potreba pridelenia grantu a opis súčasného stavu objektu. V prípade, že podmienkou realizácie projektu je vydanie záväzného vyjadrenia Pamiatkového úradu SR a žiadateľ ho má k dispozícii, odporúčame ho priložiť ako prílohu.

 

Časový harmonogram grantovej schémy
31. marec                        uzávierka žiadostí o grant
máj                                 vyhlásenie výsledkov a podpis zmlúv
jún  – november 2010      realizácia projektov
december 2010                odovzdanie záverečných správ, vyúčtovanie

Bližšie informácie: https://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=56
 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode