Podpora prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu vrátane ich ďalšieho vzdelávania

01.12.2011 09:48

Kód výzvy

OPV-2011/3.1/03-SORO 

Vyhlasovateľ

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ

Platnosť výzvy

Výzva je platná od 20. mája 2011 do 20. januára 2012

Výška podpory

V rámci výzvy bude prerozdelených 17 000 000,- EUR

Minimálna výška pomoci jednému žiadateľovi je 100 000,- EUR

Maximálna výška pomoci jednému žiadateľovi je 500 000,- EUR

  

Poznámka

Oprávnení žiadatelia:

 • základné školy
 • základné umelecké školy
 • stredné školy
 • mimovládne organizácie, ktoré majú minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy uvedený v predmete činnosti predmet: „poskytovanie všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania“

Žiadateľ musí existovať minimálne 1 rok pred vyhlásením výzvy, mať sídlo na území Slovenskej republiky a musí byť súčasťou Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Cieľom výzvy je zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK prostredníctvom uľahčenia ich prístupu k formálnemu vzdelávaniu a prostredníctvom ich ďalšieho vzdelávania.

Oprávnené aktivity:

 • programy na uľahčenie prístupu a úspešné pôsobenie MRK vo vzdelávaní na všetkých stupňoch škôl (ZŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ);
 • prípravné a doučovacie kurzy pre študentov pochádzajúcich z MRK;
 • projekty zamerané na získavanie praktických zručností a na odborné vzdelávanie a prípravu na pracovisku pre MRK;
 • projekty integrácie príslušníkov MRK do štandardného vyučovacieho procesu;
 • príprava a tvorba pedagogickej dokumentácie, učebných textov, učebných pomôcok a príručiek s cieľom umožniť integráciu príslušníkov MRK do systému vzdelávania;
 • projekty zamerané na skvalitnenie a synergizáciu systémov výchovného a kariérového poradenstva;
 • projekty zamerané na skvalitnenie systému prevencie sociálno-patologických javov v školách a školských zariadeniach;
 • príprava programov na rozvoj spolupráce medzi školami a pedagogicko-psychologickými poradňami, špeciálno-pedagogickými poradňami, detskými integračnými centrami, reedukačnými domovmi, liečebno-výchovnými sanatóriami, špecializovanými zariadeniami a ďalšími odborníkmi;
 • skvalitňovanie podmienok diagnostikovania príslušníkov MRK a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (prevencia voči nesprávnemu zaraďovaniu detí predškolského veku do špeciálnych základných škôl);
 • podpora alternatívnych foriem vzdelávania;
 • projekty zamerané na vyučovanie rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií na ZŠ a SŠ;
 • programy podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti výmeny skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese Rómov;
 • projekty na podporu vzdelávania žiakov s poruchami učenia a správania;
 • podpora komunikačných zručností a osobnostný rozvoj jednotlivca;
 • tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania príslušníkov MRK;
 • projekty zamerané na komplexné vzdelávanie a prácu s celými rómskymi rodinami;
 • rozšírenie ponuky dostupných informácií o vzdelávacích programoch a individuálne poradenstvo;
 • tvorba osvetových materiálov pre príslušníkov MRK v rómskom jazyku s cieľom motivovať ich k ďalšiemu vzdelávaniu, zapájaniu sa do pracovného procesu a aktívnemu občianstvu;
 • realizácia programov pre MRK, ktoré umožňujú doplnenie základného a stredoškolského vzdelania a získania príslušných uznávaných dokladov o ukončení konkrétneho typu štúdia;
 • projekty na vytváranie pracovných inkubátorov so zameraním na profesie, ktoré sú požadované na trhu práce;
 • tvorba a realizácia programov ďalšieho vzdelávania zamestnancov komunitných centier a zamestnancov štátnej správy v školstve, ktorí pracujú s príslušníkmi MRK;
 • vzdelávacie programy pre pedagogických zamestnancov zamerané na poskytovanie vzdelávania pre príslušníkov MRK;
 • projekty zamerané na inováciu prípravy vysokoškolských učiteľov a pedagogických zamestnancov smerom k nadobúdaniu odborných a interkultúrnych kompetencií;
 • vzdelávanie a príprava mladých lídrov pre prácu v rómskych komunitách;
 • prepájanie a podpora vzájomnej výmeny a spolupráce škôl, školských zariadení, ako aj miestnych inštitúcií zúčastňujúcich sa na procese výchovy a vzdelávania žiakov z MRK a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia;
 • projekty zamerané na prácu so zamestnávateľmi smerujúce k zlepšeniu integrácie príslušníkov MRK do zamestnania;
 • projekty zamerané na zlepšenie práce lokálnych partnerstiev sociálnej inklúzie;
 • vytvorených v rámci Fondu sociálneho rozvoja, vzdelávanie jeho členov a prepájanie činností partnerov.

Miestom realizácie projektu môže byť územie celej SR okrem Bratislavského kraja. Pre určenie geografickej oprávnenosti je určujúce to, z ktorého regiónu pochádza cieľová skupina.

Viac informácií

 

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode