Oživujeme verejný priestor - Nadácia Intenda

12.03.2010 12:07

Grantový program Nadácie Intenda

 

 

Oživujeme verejný priestor

 

Verejný priestor plní v ideálnom prípade funkciu „srdca“ komunity. Preto podporujeme, aby sa jedinečný potenciál mladých ľudí presunul z periférie do jej centra. Aby mladí ľudia vnímali verejný priestor ako bezpečné a stimulujúce prostredie na prezentáciu svojej vlastnej identity. Podporujeme ochotu mladých ľudí zapojiť sa, prispieť, či individuálne sa prejaviť v oblasti neetablovaného umenia, zábavy, alebo športu. Veríme, že mladí ľudia môžu prijatím verejného priestoru za svoj inšpirovať aj zostatok komunity k jeho (spolu)zdieľaniu. Sme presvedčení o tom, že verejný priestor naplnený sociálnou rozmanitosťou, ktorá komunitu nie len reprezentuje ale aj reflektuje to, čo sa v nej prirodzene odohráva, prispieva k jej výraznému oživeniu a k skvalitneniu života v nej.

Zámery programu:

Zámerom programu Oživujeme verejný priestor je zvýšiť sebadôveru mladých ľudí prostredníctvom vytvárania podmienok na ich sebarealizáciu v prirodzenom prostredí komunity a to v oblasti podpory základných prejavov ich kultúry, reprezentovanej umeleckými, zábavnými či športovými prostriedkami.


Zámer chceme naplniť v grantovej oblasti prostredníctvom priamej finančnej podpory aktivít. Schéma malých grantov je zameraná na priamu podporu umeleckých, kultúrnych, či športových aktivít mladých ľudí a je adresovaná neformálnym zoskupeniam, jednotlivcom, rovnako ako aj formalizovaným skupinám mladých ľudí.


• Ďalším zámerom programu je
prispieť k sociálnej revitalizácii komunitného verejného priestoru, ktorý vnímame ako kľúčový z hľadiska ďalšieho sociálneho rozvoja komunít.


Zámer chceme naplniť prostredníctvom podpory takých aktivít mladých ľudí, ktoré budú realizované vo verejnom priestore, v dôsledku čoho bude posilňovaná sociálna interakcia medzi mladými ľuďmi navzájom, rovnako ako medzi mladými ľuďmi a ďalšími skupinami / generáciami v komunitách.

 

Cieľe programu:


• podporiť prejavy neetablovaného umenia skupín mladých ľudí vo všetkých formách, prezentovaných vo verejnom priestore;


• podporiť prejavy kultúry mladých ľudí vo formách zábavy vrátane športu, v rámci tvorivého spoločného trávenia voľného času;


• podporiť sprístupňovanie externého verejného priestoru, odstraňovaním bariér, ktoré bránia v jeho využívaní na rozmanité účely;


• podporiť rozšírenie priestorových kapacít komunity – objekty samosprávy, podnikateľského sektora a verejných inštitúcií – za účelom ich poskytnutia v prospech aktivít mladých ľudí.


 

Cieľové skupiny:

Mladí ľudia vo veku od 14 do 30 rokov.

Termín výzvy a uzávierky pre žiadosti

·       výzva k predkladaniu žiadostí v 2. grantovom kole bude zverejnená 22. februára 2010
·      
uzávierka prijímania žiadostí o grant je 26. marca 2010


 

Bližšie informácie: www.intenda.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode