Nadácia Slovenskej sporiteľne

12.04.2012 13:52

Názov výzvy

Euro k euru

Vyhlasovateľ

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Platnosť výzvy

Projekty je možné predkladať do 30. apríla 2012

Výška podpory

Maximálna výška finančnej pomoci na jeden projekt je 1 000,- EUR

Poznámka

Prostredníctvom tohto programu môžu zamestnanci banky a dcérskych spoločností podporiť aktivity občianskych združení alebo organizácií vo svojich regiónoch, v ktorých sú angažovaní buď sami alebo ich rodinní príslušníci. Projekty sa môžu týkať podpory športu, vzdelávania či rôznych voľno časových aktivít.

Program je založený na princípe darcovstva zamestnancov Slovenskej sporiteľne a dcérskych spoločností a spoluúčasti Nadácie formou matchingu 1:2. Znamená to, že k sume, ktorú poskytne zamestnanec vybranému projektu, pridá Nadácia finančnú čiastku v dvojnásobnej výške. Maximálna výška podpory zo strany Nadácie SLSP však predstavuje 1000 eur.

Každý zamestnanec môže predložiť len 1 projekt. Každá organizácia sa môže uchádzať o podporu v grante len prostredníctvom jedného zamestnanca.

Pri vyhodnocovaní budú uprednostňovaní zamestnanci, ktorí v predchádzajúcich ročníkoch grant nezískali (len v prípade splnenia ostatných podmienok).

Pri vyhodnocovaní projektov sa bude brať do úvahy:

  • počet ľudí, ktorým podpora skvalitní (športové, kultúrne, vzdelávacie) podmienky;
  • trvácnosť projektu (dlhodobá využiteľnosť alebo jednodňové/týždňové podujatie);
  • kvalita spracovania podaného projektu.

Nadácia Slovenskej sporiteľne neprispeje na honoráre realizátorov projektov, vydávanie CD, publikácií, jednodňové podujatia, nájmy a režijné náklady. 

Viac informácií

https://www.nadaciaslsp.sk/stranka/Euro2012

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode