Grantový program Podporujeme individuality - nadácia Intenda

08.06.2010 14:36

Podporujeme individuality

 
Dlhodobým zámerom programu je budovať medzi mladými ľuďmi a prostredníctvom nich medzi celou spoločnosťou vedomie dôležitosti, hodnoty a statusu vzdelania a rozvoja vlastného aj všeobecného poznania

Zámer naplníme prostredníctvom podpory a propagácie konkrétnych mladých ľudí, ktorí sú elitnými reprezentantmi potenciálu rozvoja vedy, výskumu a v dôsledku toho rozvoja celej spoločnosti. Vnímanie hodnoty vzdelania a príspevok k podpore vedy a výskumu je prejavom zodpovednosti Nadácie Intenda voči svojim cieľovým skupinám a celej spoločnosti.

Špecifikom programu, ktorým chce Nadácia Intenda poukázať na naplnenie zámeru a identifikáciu „tých najlepších“ z doktorandov, je zapojenie školiteľov. Predpokladáme aktívnu účasť školiteľov nominovaných doktorandov a to v procese:

  • identifikácie a následnej nominácie doktoranda, ktorý má potenciál byť v programe podporený
  • účasti na prvom kole hodnotiaceho procesu, ako člena zostavených subkomisií (dl. vedných odborov), zložených výhradne zo školiteľov nominovaných doktorandov.

Vychádzame z faktu, že „tí najlepší“, právom považovaní za elity nášho doktorandského štúdia (a teda budúcu nádej vedy a výskumu na Slovensku) sú už v priestore identifikovaní – vie sa o nich. Našim cieľom nie je ich nájsť, ale podporiť ich. Preto práve školitelia sú tí, ku ktorým smeruje naša výzva.

Cieľom je každoročne finančne podporiť a spropagovať najlepších interných doktorandov, ktorí sa v období aktuálnej výzvy programu Podporujeme Individuality zameriavajú v poslednom ročníku na dokončenie svojej dizertačnej práce a to v každej zo šiestich súbehových oblastí vedy a výskumu, ako sú definované Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.


Uvedené delenie bolo prevzaté aj do aktuálne platnej slovenskej legislatívy upravujúcej oblasť štátnej podpory výskumu a vývoja
:

  • prírodné vedy
  • technické vedy
  • lekárske vedy
  • pôdohospodárske vedy
  • spoločenské vedy
  • humanitné vedy

Cieľová skupina

  • podporení môžu byť interní študenti doktorandského štúdia* v poslednom ročníku do 30 rokov, ktorých do programu nominuje ich školiteľ
* Podpora je určená len pre tých doktorandov, ktorí budú v školskom roku 2010/2011 riadnymi študentmi internej formy doktorandského štúdia a to v poslednom ročníku tohto štúdia, na jednej zo slovenských inštitúcií – vysokej škole / fakulte / externej vzdelávacej inštitúcii. Vekové vymedzenie sa týka doktorandov, ktorí v čase uzávierky prijímania nominácií (t.j. 2.7.2010) nepresiahli vek 30 rokov.

 

Termín výzvy a uzávierky pre žiadosti

výzva v programe „Podporujeme individuality“ je otvorená 4.mája 2010
uzávierka prijímania nominácií doktorandov ich školiteľmi je 2. júla 2010
uzávierka prijímania projektov nominovaných doktorandov bude 1. októbra 2010
 
Bližšie informácie: www.intenda.sk

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode