Fond Živá energia - Nadácia Ekopolis

12.03.2010 12:27

Nadácia Ekopolis

 

Fond Živá energia

 Nadačný fond Živá energia je výsledkom spolupráce spoločnosti ZSE Energia, Nadácie Ekopolis a zákazníkov spoločnosti ZSE Energia, ktorí sa rozhodli aktívne podporovať projekty rozvíjajúce energetickú efektívnosť a prezentovať svoj postoj k ochrane životného prostredia. Tento nadačný fond je financovaný z predaja produktu živá energia.  Z každej predanej MWh v produkte Živá Energia odvedie ZSE Energia do Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis 3,30 €. Finančné prostriedky budú poskytnuté vo forme grantov vybraným oprávneným žiadateľom. Podmienkou pridelenia je ich verejnoprospešný charakter.

Cieľ programu

     Cieľom Nadačného fondu Živá energia je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie a k rozvoju energetickej efektívnosti a racionálneho využitia energie, ako aj podpora osvetovej činnosti a podpora výskumu a vývoja v oblasti energetickej efektívnosti.

Podporované aktivity

Programové priority Nadačného fondu Živá energia majú investičný aj neinvestičný charakter.


V roku 2010 je podpora nasmerovaná do 3 oblastí:

1. Podpora investičných projektov

 • výstavba a inštalácia nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukcia a zvýšenie výkonu;

 • rekonštrukcia zariadení využívajúcich fosílne palivá na obnoviteľné zdroje;

 • zavádzanie opatrení na úspory energie.

2. Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch energie, osvetové programy pre školy a verejnosť, aktivity ekocentier, odborné kurzy a semináre

Maximálna výška grantu

 • Podpora investičných projektov - 17 000 EUR (512 142 Sk)

 • Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia - 3 300 EUR (99 415 Sk)

Uzávierka: 30. apríla 2010, 16,00 hod.

Kto sa môže uchádzať o podporu

     Oprávnenými žiadateľmi na pridelenie prostriedkov Nadačného fondu Živá energia sú:

mimovládne neziskové organizácie, mestá, obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, ústavy sociálnej starostlivosti, domovy dôchodcov, vedecko-výskumné pracoviská, centrá voľného času, komunitné centrá - v závislosti od jednotlivých oblastí podpory (pozri propozície Fondu v dokumentoch na stiahnutie)

Kritériá pre výber projektov

 • Preukázateľný verejnoprospešný charakter projektu a prínos projektu pre komunitu

 • Súlad so zameraním v rámci jednotlivých oblastí podpory

 • Intelektuálna, materiálna a finančná účasť rôznych partnerov - neziskové organizácie, školy, miestna samospráva a podnikatelia a pod.

 • Vyčísliteľný dopad projektu na úspory energie

 • Efektivita navrhovaných opatrení vzhľadom na náklady

 • Miera zapojenia dobrovoľníkov

 • Zaistenie následnej dlhodobej starostlivosti o výsledky po ukončení projektu

 • Vhodnosť navrhovaných aktivít z odborného hľadiska a hľadiska ochrany životného prostredia

 • Súlad zámeru s legislatívou, technickými normami a regulatívami a prípadne s rozvojovými dokumentmi obce /mesta / regiónu

Bližšie informácie: www.ekopolis.sk

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode