Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2012

15.11.2011 14:58

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky oznamuje, že vyhlasuje nový ročník dotačného systému na rok 2012.

Upozorňujeme Vás, že

  • pre všetky programy dotačného systému je v rámci I. kola stanovený jednotný termín na predkladanie žiadostí, a to do 30. decembra 2011. Ak po vyhodnotení I. kola zostanú k dispozícii v jednotlivých programoch dotačného systému voľné finančné prostriedky, vyhlási Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky II. kolo podávania žiadostí.
  • Dotačné komisie budú posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú ku dňu podania úp lné a budú spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti v znení výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti,
  • žiadosť nie je možné dopĺňať. Opätovná elektronická registrácia je možná až po vyhlásení novej výzvy na predkladanie žiadostí do II. kola.
  • ak bola žiadateľovi poskytnutá dotácia aj v roku 2011, schválená dotácia na projekty realizované v roku 2012 bude poukázaná na jeho účet len za predpokladu, že ministerstvo kultúry akceptovalo predložené vyúčtovanie dotácie za rok 2011.

 

Dotačné programy

1 Obnovme si svoj dom/Národný cintorín v Martine

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

   (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 - Košice

   (účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013)

4 Umenie

   (účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)

5 Pro Slovakia

  (účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)

6 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva

   (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo

   (účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

8 Kultúrne poukazy

   (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom

   stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl )

 

podrobné informácie na  https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2012

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode