Cena Slovenskej republiky za krajinu

20.05.2010 13:53

 Cena Slovenskej republiky za krajinu

Slovenská republika ako signatár Európskeho dohovoru o krajine v súlade s článkom 11. tohto dohovoru, o Cene Rady Európy za krajinu a na základe uznesenia Výboru ministrov z 20.februára 2008, ktorá prijala základný rámec podmienok a kritérií súťaže vyhlasuje 1.ročník národnej súťaže o Cenu Slovenskej republiky za krajinu.

Cena Slovenskej republiky za krajinu je čestným ocenením.

Cieľom udeľovania Ceny je oceniť aktivity smerujúce ku kvalitnému a udržateľnému manažmentu krajiny. Cena je motivačným nástrojom pre kontinuálnu podporu starostlivosti o všetky typy krajiny a ocenením príkladných snáh o dosiahnutie napĺňania spoločných cieľov v procese implementácie Európskeho dohovoru o krajine. Cena Slovenskej republiky za krajinu je národná súťaž, udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. Prvým ročníkom súťaže na národnej úrovni je rok 2010. V nepárnom roku (2011) bude víťaz národnej ceny kandidovať na „Cenu Rady Európy za krajinu“.

Vyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo životného prostredia SR. Organizáciu zabezpečuje Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu - Slovenská agentúra životného prostredia. Súťaž je výborná príležitosť pre kandidátov predstaviť ich najlepšie projekty v oblasti ochrany, manažmentu a plánovania krajiny na Slovensku a následnej možnosti prezentovať sa na medzinárodnej úrovni.

Prezentované projekty sa môžu stať inšpiráciou a príkladom v starostlivosti o krajinu a životné prostredie.

Oprávnení kandidáti:

- miestne samosprávy

- regionálne samosprávy

- združenia miestnych a regionálnych samospráv

- cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv

- mimovládne organizácie

 

Ďalšie informácie o Cene Slovenskej republiky za krajinu:

Slovenská agentúra životného prostredia

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

e-mail: cenazakrajinu@sazp.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

 

Zdroj: www.sazp.sk

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode