Accenture zamestnanecký grantový program 2010: Skills to Succeed

16.06.2010 11:38

Výzva na predkladanie žiadostí

Accenture Nadačný Fond v rámci svojich komunitných aktivít už piaty rok pomáha priamo neziskovým organizáciám pri realizovaní projektov. Povzbudení úspešnými výsledkami a rastúcim záujmom zo strany zamestnancov Accenture a neziskových organizácií vyhlasuje Nadácia Pontis v spolupráci s firmou Accenture ďalší, v poradí už piaty ročník Zamestnaneckého grantového programu. Centrálnou témou tohtoročného grantového programu je zvyšovanie zručností.

 

Kto môže žiadať o grant?

O podporu sa môže uchádzať projekt, ktorý odporučí zamestnanec Accenture alebo jeho rodinný príslušník - podmienkou je jeho priama účasť pri príprave alebo realizácii projektu. Prostredníctvom zamestnancov Accenture a ich rodinných príslušníkov sa o grant môžu uchádzať nasledovné typy organizácií:

 

 • Mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví)
 • Príspevkové a rozpočtové organizácie (školy, samospráva, VÚC, združenie obcí)
 • O grant sa nemôžu uchádzať fyzické osoby ani podnikateľské subjekty.

Žiadosť o grant vypracuje a podáva mimovládna organizácia, miestny úrad alebo škola.

 

Odporúčanie zamestnanca

Zamestnanec Accenture k žiadosti však musí napísať spolu so svojím menom krátke odporúčanie. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča a uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča. Bez odporúčania zamestnanca Accenture nebude možné zaradiť projekt do hodnotenia. 

Žiadosť o grant musí byť vyplnená elektronicky na portáli www.darca.sk, na ktorom si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto. Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa na stránke www.darca.sk. Na overenie funkčnosti pri registrovaní uvedenej e-mailovej adresy Vám na ňu systém zašle e-mail. Pre prihlásenie sa na stránku www.darca.sk treba kliknúť na link a potvrdiť údaje.

 

Tematické zameranie programu

Nová téma Skills to Succeed bola aplikovaná po prvýkrát v roku 2010 v 20 projektoch, ktoré v Zamestnaneckom grantovom programe odporučili zamestnanci Accenture. Mnohé z víťazných projektov navyše umožňovali kombináciu finančného darcovstva s dobrovoľnou podporou vo forme „time and skills“ zamestnancov Accenture.

Téma rozvíjania zručností bude podporovaná aj v 5. ročníku grantového programu a opäť budú podporené projekty, ktoré budú zamerané na budovanie zručností, umožňujúce cieľovým skupinám aktívne sa zapojiť v sociálnom a ekonomickom živote. Pod zručnosťami sa tu myslí široká paleta vedomostí a znalostí (teoretických aj praktických), ktoré ľudia používajú v každodennom živote a ktoré im umožňujú uplatniť sa na trhu práce a vo všeobecnosti prispievajú k ekonomickému rozvoju. Zručnosti musia byť rozvíjané priamo v konkrétnej komunite, alebo musia byť zamerané na podporu neziskovej organizácie, ktorá zužitkuje získané zručnosti na rozvoj komunity, v ktorej pôsobí.       

 

Výška grantu

Zamestnanecký grantový program Accenture má k dispozícii 24.000 EUR, čo je zachovanie rovnakého štandardu ako minulý rok. Maximálna výška grantu na jeden projekt je 2 000 €, konečná výška bude závisieť od veľkosti a kvality projektu, ako aj od celkového počtu všetkých prijatých projektov a ich kvality.

 

Časový harmonogram

11. 6. 10

Vyhlásenie zamestnaneckého grantového

programu

13. 7. 10

Uzávierka zberu žiadostí

14. 7. - 20. 7. 10

Triedenie a kontrola žiadostí, príprava

podkladov pre hodnotiteľov

20.7. - 29. 7. 10

Individuálne a kolektívne hodnotenie projektov

29. 7. - 31. 7. 10

 

Komunikácia so žiadateľmi – oznamy o 

podpore, prvé splátky (90%)

29.7. 10 - 14.2. 11

Realizácia projektov a priebežný monitoring

28.2. 11

Uzávierka pre záverečné správy

1.3. - 31.3. 11 Druhé splátky (10%)

 

Hodnotenie projektov

Projekty bude hodnotiť Správna rada Accenture Nadačného Fondu. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 • Projekt je v súlade s témou Skills to Succeed
 • Zamestnanci Accenture, resp. ich rodinní príslušníci sa do realizácie sami aktívne dobrovoľnícky zapájajú
 • Sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít) a spôsob ich hodnotenia
 • Sú jasne formulované kvalitatívne ciele a výsledky (prínos pre zapojených) a spôsob ich hodnotenia
 • Projekt je originálny, využíva inovatívne prvky
 • Zámer projektu je zmysluplný a potrebný
 • Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý
 • Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov
 • Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít
 • Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom

 

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré budú predložené neoprávneným subjektom, nedodržia uzávierku, alebo nebudú spĺňať formálne a obsahové kritéria. V každom projekte budú výdavky posudzované individuálne hodnotiacou komisiou.

 

Prijímanie projektov

Projekt treba podať najneskôr do 13.7.2010 do 17:00 hod prostredníctvom elektronického formulára na www.darca.sk. Pred vyplnením formulára treba pozorne prečítať pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode