Štatút RRA Moldava  

Založenie združenia

 1. Združenie Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou je založené Zakladateľskou zmluvou zo dňa 15.augusta 2000 podľa ust.§20f a nasl.Občianskeho  zákonníka.
 2. Združenie  je neziskovou , neštátnou, verejnoprospešnou  organizáciou .
 3. Združenie je samostanou právnickou osobou.
 4. Združenie sa zakladá na dobu neurčitú.

Názov a sídlo združenia

Názov združenia je : REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA v Moldave nad  Bodvou.

Skratka názvu        : RRA Moldava nad Bodvou

Sídlo združenia je   : 045 01 Moldava nad Bodvou , Rožňavská 10

Predmet činnosti združenia

 1. Regionálna rozvojová agentúra (ďalej len "RRA" ) iniciuje a koordinuje prípravu a realizáciu stratégie trvalo udržateľného  rozvoja  na území pôsobnosti agentúry
 2.  RRA zabezpečuje koordináciu, programovanie a implementáciu rozvojových   programov  v okrese Košice -okolie a vjeho bezprostrednom okolí v priamej súvislosti  s  realizáciou  rozvojových  programov v Košickom kraji a v susedných krajoch , na Slovensku a v prihraničných regiónoch Maďarskej republiky.
 3.  RRA koordinuje miestne rozvojové aktivity so soubjektami podieľajúcimi sa na zabezpečovaní hospodárskej a sociálnej  politiky na  úrovni miestnej , regionálnej, celoštátnej   i medzinárodnej .
 4.  Koordinuje   prípravu  a   realizáciu   projektov   vrátane  získavania   a   využívania   domácich a zahraničných zdrojov  za účelom  rozvoja regiónu v spolupráci s Národnou agentúrou pre regionálny rozvoj a  ďalšími  inštitúciami regionálneho rozvoja.
 5.  RRA zabezpečuje vypracovávanie regionálnych rozvojových štúdií.
 6. RRA  zabezpečuje prípravu a realizáciu projektov  a vzdelávanie záujemcov za účelom  kavlitnej prípravy projektov.
 7.  RRA zabezpečuje získavanie , manažment a regranting  finančných zdrojov.
 8.  RRA je oprávnená uzatvárať zmluvy o spolupráci  s rôznymi štátnmi inštitúciami, združeniami občanov a právnických osôb, obchodnými komorami, podnikateľskými subjektammi a inými domácimi i zahraničnými fyzickými a právnickými  osobami za  účelom dosiahnutia obojstranného prospechu.
 9.  RRA pripravuje a vydáva rôzne propagačné a výchovnovzdelávacie  materiály  a publikácie, regionálne noviny a pod.
 10.  RRA vytvára regionálne informačné systémy a databázy.
 11. RRA vykonáva vlastnú hospodársku činnosť v zmysle predmetu činnosti združenia.

   

Kontakt

Regionálna rozvojová agentúra v Moldave nad Bodvou
Školská 10, 045 01 Moldava nad Bodvou

0915 921439
0915 833888

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode