Výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a mimoriadne nepriaznivých situácií rómskych komunít

16.04.2013 07:49

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  vyhlásilo 11. apríla 2013  Výzvu číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti ministerstva vnútra. Termín uzávierky výzvy je 25. máj 2013.

Podľa zákona č. 526/2010 Z.z. dotácie na účely podľa § 2 možno poskytnúť subjektom podľa § 3
a) občianskemu združeniu,
b) nadácii,
c) neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby,
d) obci,
e) vyššiemu územnému celku,
f) rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je obec alebo vyšší územný celok,
g) právnickej osobe zriadenej podľa osobitného predpisu7) a plniacej úlohy v rámci integrovaného záchranného systému,
h) Slovenskému červenému krížu, medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM), registrovanej cirkvi, účelovému zariadeniu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
i) záujmovému združeniu právnických osôb, ktoré je právnickou osobou,
j) neinvestičnému fondu so sídlom na území Slovenskej republiky. 

Celé znenie Výzvy číslo I. ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti ministerstva vnútra Slovenskej republiky nájdete v dokumentoch na stiahnutie nižšie.

Na stiahnutie:

Výzva č. I ÚSVRK 2013 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (513,3 kB)

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode