Súťaže KCUBAR pre školy na rok 2015

04.02.2015 10:55

Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria, Hvezdáreň v Medzeve, Štóska 174, Medzev
 
Vyhlasuje  na rok 2015 nasledovné súťaže:
 
1) Ochrana pred požiarmi očami detí :   literárna súťaž, Maximálne 4 strany formátu A4
 
                Vekové kategórie: A-1 – žiaci 3. – 4. ročníka ZŠ
 
                                                 A-2- žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ
 
                                                 A-3- žiaci 8. – 9. ročníka ZŠ
 
                                                 B – študenti gymnázií, stredných škôl, odborných učilíšť
 
Obsahové zameranie: - vyjadrovanie poznatkov o príčinách požiarov, príklady jednania z nedbanlivosti a nepozornosti pri manipulácii s ohňom, horľavinami, nebezpečné hry detí so zápalkami, s horľavinami s pyrotechnikou .  Uzávierka súťaže:13.4.2014.
 
Bližšie informácie: www.kcubar.sk
 
 
 2.)  Staň sa ilustrátorom IV – výtvarná súťaž
 
      Súťaž je určená žiakom základných škôl a základných umeleckých škôl.
 
              Kategórie:  1. kategória: prvý stupeň základnej školy
 
                                  2. kategória: druhý stupeň základnej školy
 
                                  3. kategória: žiaci ZUŠ do 4. ročníka /vrátane/
 
                                  4. kategória: žiaci ZUŠ od 5. do 8. ročníka /vrátane/
 
                                  5. kategória: deti z MŠ - predškoláci
 
Podmienky súťaže: 
 
1. prihlásiť sa do 13.3.2015 na adresu: Hvezdáreň Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev, stačí mailom na adresu:  olga.ballaschova@kcubar.sk
 
2. vybrať si ľubovoľnú knihu a prečítať ju a stvárni postavu, miesto deja alebo myšlienku výtvarným spôsobom na rozmer A4.
 
3. hotové práce zaslať, alebo osobne doručiť  na adresu Hvezdárne v Medzeve, Štóska č. 174, 044 25 Medzev, prípadne na adresu KCÚBaR, Hlavná 52, Moldava nad Bodvou,  do 30.4.2015
 
Na zadnú stranu práce uviesť: meno a priezvisko autora a kontakt, kategóriu, prípadne vek autora, školu, ktorú navštevuje a hlavne názov knihy a jej autora, ktorú prečítal a ku ktorej sa viaže zaslaná ilustrácia.
 
Bližšie informácie: www.kcubar.sk
 
 
3) Staň sa požiarnikom IV. 
 
 12. ročník celoslovenskej súťaže vo výtvarnom prejave detí
 
Téma na rok 2015: Spolupráca záchranných zložiek
 
Súťaž je určená deťom z materských škôl, žiakom základných škôl a základných umeleckých  škôl v okrese Košice - okolie.
 
                Kategórie:  I. kategória: deti do 9 rokov veku / dolná hranica veku nie je stanovená/
 
                                    II. kategória: deti od 10 do 12 rokov veku
 
                                   III. kategória: deti od 13 do 15 rokov veku
 
                                   IV. kategória: žiaci 1. až 4. ročník ZUŠ 
 
                                   V. kategória: žiaci 5. až 8. ročník ZUŠ
 
1. Výtvarné práce zaslať, alebo osobne doručiť na adresu: Hvezdáreň Medzev, Štóska 174, 044 25 Medzev do 13.4.2015
 
2. Vybrať si námet k téme: Spolupráca záchranných zložiek s  dôrazom na prevenciu, technika výtvarného prejavu môže byť ľubovoľná.
 
3. Na zadnú stranu práce uviesť: a/ vek autora – kategóriu, meno a priezvisko, adresu, názov a adresu školy, telefónne číslo a kontaktnú osobu.   
 
Bližšie informácie: www.kcubar.sk
 
 
4) Čo vieš o hviezdach? (25. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže)
 
Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove
 
Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:
 
1. kategória - žiaci základných škôl 4. - 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
 
2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník a 2. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia
 
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia 
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.
 
Priebeh súťaže: Súťaž bude trojstupňová:
 
I. Okresné resp. regionálne kolo - organizačne zabezpečí Hvezdáreň Medzev dňa 23.3.2015 o 10:00 h alebo 24.3.2015 o 10:00 h v priestoroch Hvezdárne Medzev na Štóskej č. 174. Škola si môže zvoliť z dvoch termínov, ktoré jej vyhovuje

 

Bližšie informácie: www.kcubar.sk

 

5) LOGO súťaže „ Vesmír očami detí“ – Výtvarná súťaž
 
Súťaž je určená pre žiakov Základných umeleckých škôl do 15 rokov.Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou o formáte maximálne A4.
 
Na zadnú stranu práce treba napísať  meno a adresu autora, jeho vek, triedu a meno  vyučujúceho. Každá práca musí byť označená pečiatkou školy, pričom škola môže zaslať maximálne 5 prác z jednej kategórie. V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.
 
Výkresy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa, ktorý si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia použiť súťažné výkresy na nekomerčné účely bez ďalšieho súhlasu autora.
 
Účastník súťaže vyjadruje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 
Súťažne práce posielajte v obálkach označených nápisom „ LOGO VOD“ do 28.2.2015 na adresu:  
 
Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
Komárňanská 134
947 01 Hurbanovo

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.