Informácia o dotáciách z Ministerstva financií SR v roku 2015

03.02.2015 09:35

Na stránke Ministerstva financií SR boli zverejnené dve výzvy na dotácie podľa § 1 a § 2 Výnosu Ministerstva financií SR číslo 26825/2005 - 441 z 9. decembra 2005 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií SR z príjmov z odvodu na rok 2015.

Novinka v roku 2015 – Ministerstvo žiada, aby uchádzači o dotáciu vypĺňali tlačivo žiadosti v elektronickej forme na webovom sídle https://dotacie.mfsr.sk/ziadost-o-dotaciu a takto vyplnené tlačivo poslali poštou na adresu ministerstva. Elektronické tlačivo žiadosti je účinnou pomôckou pre správne vyplnenie žiadosti v súlade s Výnosom.

§ 1 Dotácia z príjmov z odvodu (v zmysle Výnosu MF SR a zákona o hazardných hrách):

Dotáciu z príjmov z odvodu podľa § 1 výnosu možno poskytnúť na zabezpečenie vykonávania všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci a humanitárnej starostlivosti, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

§ 2 Dotácia na individuálne potreby obcí (v zmysle Výnosu MF SR):

Dotáciu na individuálne potreby obcí možno poskytnúť obci na plnenie úloh súvisiacich s výkonom jej samosprávnych pôsobností, a to najmä na

a) riešenie havarijných situácií na majetku obce,

b) rekonštrukciu a modernizáciu majetku obce,

c) údržbu budov, miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v majetku obce.

Dotácie podľa § 1 a 2 nemožno poskytnúť:

a) na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,

b) na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

c) na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,

d) na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní,

e) žiadateľovi, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom v troch predchádzajúcich rozpočtových rokoch,

f) žiadateľovi, ktorý poruší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.

 

Podrobnejšie informácie k výzvam:

  • Celková suma vyčlenená na dotácie podľa § 1 predstavuje na rok 2015 sumu 580 800 €.
  • Celková suma vyčlenená na dotácie podľa § 2 predstavuje na rok 2015 sumu 2 700 000 €.
  • Minimálna výška dotácie prestavuje sumu 1 000 € a maximálna výška dotácie pre obec je 13 500 €(min. a max. suma platí pre obidve výzvy).
  • Dotácie podľa § 1 a 2 možno poskytnúť žiadateľovi, ak preukáže, že má na spolufinancovanie účelu dotácie zabezpečených najmenej 10 % nákladov z iných zdrojov.
  • Obec, ak žiada dotáciu podľa § 2 výnosu, prikladá k vyplnenej žiadosti iba jej stručné zdôvodnenie, ktoré stačí uviesť v sprievodnom liste k žiadosti.
  • Subjekty žiadajúce podľa § 1 výnosu (občianske združenia, cirkevné organizácie a pod.), musia predložiť všetky prílohy, ktoré vyžaduje § 5 ods. 2 výnosu vrátane čestného vyhlásenia alebo potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania.
  • Ak obec podá viac žiadostí, ministerstvo bude posudzovať tú žiadosť, ktorá je podľa názoru ministerstva najreálnejšia na realizáciu a najmenej náročná na prostriedky štátneho rozpočtu.

 

Kompletnú žiadosť pošlite na adresu:

Ministerstvo financií SR, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava

V adrese nie je potrebné uvádzať žiadne meno ani názov organizačného útvaru ministerstva. V súlade s § 5 ods. 3 výnosu sa žiadosti prijímajú do 31. marca bežného roka.

Žiadosť podpisuje výlučne štatutárny zástupca žiadateľa – primátor, starosta, konateľ, predseda a podobne, ktorý preberá zodpovednosť za použitie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu na účel, na ktorý boli poskytnuté. Účelnosť a efektívnosť vynaloženia finančných prostriedkov sa preveruje oprávnenými kontrolnými orgánmi.

Odporúčame, aby žiadateľ v žiadosti uviedol všetky typy spojení (telefón, fax, e-mail a pod.), na ktorých je možné ho zastihnúť v prípade nutnosti doplnenia žiadosti alebo opravy jej formálnej stránky.

Dôležité dokumenty (kliknite na podčiarknutý text):

– Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 1 Výnosu

– Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie podľa § 2 Výnosu

– Výnos Ministerstva financií SR z 9 .decembra 2005

– Tlačivo žiadosti

– Často kladené otázky

Všetky dôležité informácie a dokumenty nájdete na stránke:

https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10061

 

 

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode