Fond Živá energia

12.04.2013 07:46

Fond Živá energia v roku 2013 podporuje projekty sumou 90 000 eur

Nadačný fond Živá energia vytvorila Nadácia Ekopolis v spolupráci so ZSE Energia, a.s..

Jeho cieľom je podpora projektov prispievajúcich k rozvoju využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE), k úsporám energie, ako aj k osvete a vzdelávaniu v tejto oblasti. Fond Živá energia je financovaný z predaja produktu Živá energia spoločnosti ZSE Energia, a.s. Z každej predanej MWh v produkte Živá Energia odvádza ZSE Energia, a.s., do Fondu Živá energia 3,30 eur. V rámci tohto partnerstva bolo od roku 2009, kedy fond vznikol, podporených už 40 projektov v celkovej hodnote vyše 210 000 EUR.

Výhodami Nadačného fondu Živá energia sú nenáročné požiadavky na administratívne spracovanie zámerov, pozitívny prístup k rozvoju miest, obcí, škôl, neziskových organizácií a poskytovanie finančnej podpory vo forme grantov oprávneným žiadateľom na základe verejných výziev podľa vopred stanovených kritérií.

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi na získanie prostriedkov z Nadačného fondu sú mimovládne neziskové organizácie, mestá a obce, školy a iné vzdelávacie inštitúcie, zariadenia sociálnej starostlivosti, centrá voľného času a komunitné centrá, príspevkové organizácie a pod.
 

Príklady podporovaných aktivít

Investičné aktivity môžu zahŕňať, napríklad: výstavbu a inštaláciu nových zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, ich rekonštrukciu za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti, inštaláciu solárnych kolektorov, tepelných čerpadiel, modelové využitie fotovoltaických článkov a ďalších technológií založených na obnoviteľných zdrojoch, či  opatrenia pre energetické úspory a pod.

Predkladanie a výber žiadostí

Predkladanie a výber žiadostí prebehne v dvoch kolách. V prvom kole záujemcovia môžu predložiť stručnú ideu projektu vo forme projektového zámeru. Termín uzávierky prijímania projektových zámerov je 30. apríl 2013. Žiadatelia sa môžu prihlásiť cez stránku www.zse.sk, kde sú zverejnené podmienky, akým spôsobom sa o podporu uchádzať. Žiadosti je potrebné poslať na adresu Živá energia, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.

V druhom kole budú odbornou komisiou vybraní žiadatelia pozvaní k spracovaniu kompletnej žiadosti o podporu projektu. Uzavretie zmlúv o poskytnutí grantu s vybranými úspešnými žiadateľmi a začiatok realizácie podporených projektov je naplánovaný na mesiac september 2013.

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode