Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl

27.01.2015 13:37

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) oznamuje, že z rozpočtu kapitoly ministerstva na rok 2015 vyčlenilo finančné prostriedky na dotáciu na prístavbu, výstavbu a rekonštrukcie priestorov pre potreby materských škôla zariadení školského stravovania pri týchto materských školách.
     Finančné prostriedky budú poskytnuté žiadateľom formou dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Celkovo je na tento účel vyčlenených 9 500 000 €, z toho 9 000 000 € na kapitálové výdavky a 500 000 € na bežné výdavky. Najnižšia výška dotácie určená na jedného žiadateľa na jednu triedu vrátane vybavenia je 15 000 € a najvyššia 100 000 €.

     Kapacity materských škôl sa budú rozširovať nasledovnými formami:
a) prístavba materských škôl formou modulov,
b) prístavba materských škôl formou nadstavby,
c) výstavba nových materských škôl formou modulov,
d) rekonštrukcia priestorov pre potreby materských škôl (prednostne priestorov, ktoré sa využívali alebo v súčasnosti využívajú na výchovno-vzdelávaciu činnosť).

     Cieľom výzvy je prispieť k rozšíreniu kapacít materských škôl s cieľom postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách.
     Pri posudzovaní žiadostí o poskytnutie dotácie sa bude prihliadať na aktuálny počet nevybavených žiadostí o prijatie detí do materských škôl (viď prílohy). Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ podľa bodu č. 7 výzvy písomne na formulári „Žiadosť“ spolu s ďalšími prílohami uvedenými vo výzve na adresu:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
sekcia regionálneho školstva,
Stromová 1,
831 30 Bratislava.

     Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je streda, 25. február 2015 do 24.00 h.

Podrobnosti výzvy TU

 

Späť

Kontakt


© 2009 Všetky práva vyhradené.

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode